Bugun...
SON DAKÄ°KA

‘SA?LIKLI TOPRAK, SA?LIKLI YA?AM DEMEKT?R’

TEMA Vakf?, Dünya Çölle?me ve Kurakl?kla Mücadele Günü‘nde toprak için bir olma ça?r?s? yapt?.
facebook-paylas
 Tarih: 24-06-2024 11:17:43

‘SA?LIKLI TOPRAK, SA?LIKLI YA?AM DEMEKT?R’

TEMA Vakf?, bu y?l 17 Haziran Dünya Çölle?me ve Kurakl?kla Mücadele Günü’nde, dünyan?n ya?am kayna?? olan topra??n gelece?ine odaklanarak ‘Toprak için bir olal?m’ ça?r?s?nda bulundu. TEMA Vakf? Yönetim Kurulu Ba?kan? Deniz Ataç; “Verimli tar?m arazilerimizin çölle?me riskine kar?? acil tedbirler almak hem bugünü hem de yar?nlar?m?z? korumak için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Topra??m?z; bizim miras?m?z, bizim gelece?imizdir. Unutmamal?y?z ki sa?l?kl? toprak, sa?l?kl? ya?am demektir” diyerek topra?? koruman?n önemini vurgulad?.

Her y?l 17 Haziran’da iklim krizinin ?iddetine dikkat çeken Dünya Çölle?me ve Kurakl?kla Mücadele Günü bu y?l, Çevre Günü’ne benzer olarak ‘Bizim Miras?m?z, Bizim Gelece?imiz #Toprak?çinBirle?tik’ temas?na odakland?. TEMA Vakf?, bu çerçevede iklim krizinin etkileriyle mücadelede hep birlikte hareket etmenin vazgeçilmez bir sorumluluk oldu?una dikkat çekerek bu etkileri azaltmada herkesin görevi oldu?unu bir kez daha hat?rlatt?.

?klim de?i?ikli?ine kar?? tedbirlerin art?k bir zorunluluk oldu?unu söyleyen Deniz Ataç; “Henüz 1994 y?l?nda, TEMA Vakf?’n?n ‘Türkiye Çöl Olmas?n!’ slogan? toplumda büyük yank? uyand?rm??t? ve önlem al?nmad??? takdirde ülkemizin çölle?me tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?u, ilk kez bu kadar yüksek sesle dile getirilmi?ti. Maalesef bugün ayn? tabloyla çok daha ciddi bir ?ekilde yüzle?iyoruz. ?nsan faaliyetlerinin neden oldu?u orman ve çay?r-mera arazilerinin tahribat?, erozyon, kirlilik, tuzlanma ve asitle?me gibi sorunlar sebebiyle toprak bozulumu art?yor. Ya?am kayna??m?z olan do?al varl?klar tükenirken, var olanlar?n da üretkenli?i azal?yor. Küresel ?s?nmay? 1.5°C ile s?n?rland?rmam?z gerekiyor ancak Dünya ?imdiden 1.2°C’den fazla ?s?nm?? durumda. Kurakl?klar?n, sel ve ta?k?nlar?n artmas?, toprak üretkenli?inin ve su kaynaklar?n?n azalmas? ile biyolojik çe?itlilik kayb?, insan ya?am?n? derinden etkiliyor” ?eklinde konu?tu.

 

DÜNYA ÜZER?NDEK? TOPRAKLARIN %40’I TAHR?P OLMU? DURUMDA

?klim krizi, erozyon, çölle?me ve kurakl???n Türkiye’deki olumsuz etkilerini vurgulayan ve toprak üzerindeki ya?am?n ciddi bir tehlike alt?nda oldu?unu belirten Deniz Ataç; “Çölle?me, arazi bozulumlar? ve kurakl?k nedeniyle dünya genelindeki tüm arazi alanlar?n?n %40’? tahrip olmu? durumda ve bu durum dünya nüfusunun %25’ini olumsuz etkilemektedir. Sa?l?kl? toprak, g?dam?z?n %95’ini sa?larken ayn? zamanda önemli bir i? ve geçim kayna??d?r. Ancak her y?l 100 milyon hektar arazi vah?i madencilik, ?ehirle?me ve kirlilik gibi nedenlerle tahrip ediliyor. Bu da dünyada her saniye 4 futbol sahas? büyüklü?ünde sa?l?kl? arazinin yok olmas? anlam?na geliyor. Tahribat?n %80’i yeni tar?m arazileri elde etmek için yap?l?yor ve bu da biyolojik çe?itlili?in yok olmas?na neden oluyor. Ayr?ca mevcut tar?m arazilerinde ise sürdürülebilir olmayan uygulamalar nedeniyle toprak bozuluyor. Erozyon, kimyasal gübrelerin suyu kirletmesi ve pestisit kullan?m? tar?m arazilerinin verimlili?ini azalt?yor, insan ve toprak sa?l???n? bozuyor” dedi.

 

KURAKLIK VE ÇÖLLE?ME, 3.2 M?LYON ?NSANIN YA?AMINI TEHD?T ED?YOR

Çölle?me ve kurakl???n, zorunlu göçün de itici güçleri aras?nda yer ald???n?n ve her y?l 3.2 milyon insan?n ya?am?n? tehdit etti?inin alt?n? çizen Ataç; “Artan nüfusun g?da ihtiyac?n? kar??lamak için tar?ma daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bugün, 750 milyondan fazla insan açl?k çekerken, 2050 y?l?nda 10 milyarl?k nüfusun g?da ihtiyac?n? kar??layabilmek için topra?a olan ihtiyac?n daha da artaca?? aç?k bir ?ekilde görülüyor. Atalar?m?zdan miras kalan topraklar sadece bizim de?il, gelecek ku?aklar?n da hakk?d?r. Bu hakk? korumak için do?an?n yaralar?n? iyile?tirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir arazi yönetimini sa?lamak, orman ve mera alanlar?n? korumak, bozulan arazileri eski haline getirmek için yenileme (restorasyon) çal??malar? yap?lmas? büyük önem ta??yor. Do?aya yap?lan her yat?r?m?n, gelece?e yap?lan en de?erli yat?r?m oldu?unu bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘ÜLKEM?ZDE YAKLA?IK 410 B?N HEKTAR ORMAN ALANI KAYBED?LD?’

Türkiye’de orman, çay?r-mera alanlar? ve tar?m topraklar?n?n büyük bask? alt?nda oldu?una ve yasalarda yer alan baz? hükümlerin arazi tahribat?n? kolayla?t?rd???na i?aret eden Deniz Ataç; “2012-2023 y?llar? aras?nda madencilik ve enerji faaliyetleri sebebiyle yakla??k 410 bin hektar orman alan? kaybedildi. Büyüyen kentler verimli tar?m arazilerini yutarken, hala tar?msal verimlili?i çok yüksek tar?m arazileri ve büyük ovalarda organize sanayi bölgeleri tesis edilmek isteniyor. Türkiye, iklim de?i?ikli?inden en fazla etkilenen ülkeler aras?nda yer al?yor; bu yads?namaz bir gerçek.  Bu nedenle arazi kullan?m?nda yap?lacak de?i?iklikler ve sürdürülebilir yönetim hayati önem ta??yor” dedi.

Toprak ve suya olan ihtiyaç artarken, arazi tahribat?n? önlemek için yasal düzenlemelerin yap?lmas? gerekti?ini dile getiren Ataç; “Ormanlar?m?z, su varl?klar?m?z, çay?r-mera arazilerimiz ve verimli tar?m topraklar?m?z korunmal?, madencilik faaliyetlerine feda edilmemelidir. Bunun yan?nda toplumu çölle?me, erozyon ve toprak koruma konular?nda bilinçlendirmeli ve bu konuda e?itim faaliyetlerine de katk?da bulunmal?y?z. Günlük ya?amlar?m?zda tasarruf al??kanl?klar?m?z? geli?tirerek do?al varl?klar?m?z? korumaya destek olmal?y?z. Çölle?mi? veya erozyona u?ram?? topraklar? iyile?tirmek için yenileme çal??malar?n? te?vik etmeliyiz. Politika yap?c?lar ve karar vericilerden do?al varl?klar?m?z? yani ya?am? koruyan düzenlemeler yapmalar?n? talep etmeliyiz. Unutmayal?m ki sa?l?kl? toprak, sa?l?kl? ya?am demektir!” ?eklinde at?lmas? gereken ad?mlar? s?ralad?.

 

Ataç; “TEMA Vakf? olarak Dünya Çölle?me ve Kurakl?kla Mücadele Günü’nde topra??n ve do?an?n korunmas? için herkesi bir araya gelmeye ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Toprak için bir olal?m, gelece?imizi koruyal?m” ?eklinde konu?tu.

Etiketler

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER E??T?M Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 Ä°stanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin Ä°dman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus Ä°dman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/08/2024 Alanyaspor vs Eyüpspor
 09/08/2024 Antalyaspor vs Göztepe
 09/08/2024 Bodrum FK vs Gaziantep FK
 09/08/2024 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 09/08/2024 Fenerbahçe vs Adana Demirspor
 09/08/2024 Galatasaray vs Hatayspor
 09/08/2024 Kasımpaşa vs Konyaspor
 09/08/2024 Samsunspor vs Beşiktaş
 09/08/2024 Sivasspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
GAZETEMÄ°Z
Henüz anket oluşturulmamış.
  NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
YUKARI YUKARI